Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
105535

 


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

VIỆN QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC

Ðịa chỉ : 747 Bà Triệu - P. Trýờng Thi - Thành phố Thanh Hóa

Tel:  0373.858558  - Email: thanhhoacpi@gmail.com - Website: www: thanhhoacpi.vn

 

 

 

THUYẾT MINH

ÐIỀU CHỈNH CỤC BỘ

QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG KKT NGHI SÕN,

TỈNH THANH HÓA ÐẾN NÃM 2035, TẦM NHÌN ÐẾN 2050

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Hóa 10/2023

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

 

 

 

 

 

 

THUYẾT MINH

ÐIỀU CHỈNH CỤC BỘ

QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG KKT NGHI SÕN,

TỈNH THANH HÓA ÐẾN NÃM 2035, TẦM NHÌN ÐẾN 2050

 

 

- Chủ nhiệm ðồ án:                                      ThS. KTS. Trần Ngọc Dũng

- Chủ trì Kiến trúc:                                       ThS. KTS. Nguyễn Vãn Minh

ThS. KTS. Nguyễn Vãn Thắng

KTS. Lê Thị Hà                                

- Chủ trì Hạ tầng kỹ thuật:                          ThS. KS. Trịnh Ðức Nam                

                                                             ThS. KS. Nguyễn Trýờng Mạnh

ThS. KS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết

- Kinh tế xây dựng:                                      KS. Lê Thu Hà

 

 

 

 

 

Thanh Hoá, ngày    tháng  10 nãm 2023

 

ÐÕN VỊ TÝ VẤN
VIỆN QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC

Viện trýởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CHÝÕNG I : MỞ ÐẦU

 

1.1. Giới thiệu chung

Khu kinh tế (KKT) Nghi Sõn ðýợc Thủ týớng Chính phủ thành lập nãm 2006, với diện tích là 18.611,8 ha bao gồm 12 xã phía Nam của huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sõn) tại Quyết ðịnh số 102/2006/QÐ-TTg ngày 15/5/2006. Ngày 07/12/2018, Thủ týớng Chính phủ ðã phê duyệt ðiều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng KKT Nghi Sõn ðến nãm 2035, tầm nhìn ðến nãm 2050 tại Quyết ðịnh số 1699/QÐ-TTg ngày 07/12/2018, theo ðó KKT Nghi Sõn ðýợc mở rộng từ 18,611,8ha lên 106.000ha (trong ðó: diện tích ðất liền và ðảo: 66.497,57ha; diện tích mặt nýớc: 39.502,43ha), bao gồm toàn bộ huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sõn) và 06 xã thuộc các huyện Nhý Thanh và Nông Cống. Ðến ngày 31/12/2021, dân số tại KKT Nghi Sõn là 288.858 ngýời.

Là một trong 05 KKT ven biển trọng ðiểm của cả nýớc, ðóng vai trò là ðầu mối giao thông quan trọng, cửa ngõ giao lýu trao ðổi hàng hóa, kết nối vùng Bắc Lào, Ðông Bắc Thái Lan, là ðộng lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa và khu vực Bắc Miền Trung với tuyến hàng hải quốc gia và quốc tế thông qua hệ thống ðýờng bộ và cảng biển Nghi Sõn. Chức nãng là Khu kinh tế biển ða ngành, ða lĩnh vực với trọng tâm là công nghiệp nặng và công nghiệp cõ bản, gắn liền với việc xây dựng và khai thác có hiệu quả cảng biển Nghi Sõn.

1.2. Lý do và sự cần thiết ðiều chỉnh cục bộ quy hoạch

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy hoạch từ nãm 2018 ðến nay ðã có nhiều sự thay ðổi trong các ðịnhh hýớng phát triển với khu vực nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung; có nhiều các dự án lớn, quan trọng dự kiến ðầu tý tại khu vực; mặt khác ðồ án quy hoạch ðýợc duyệt cũng ðã phát sinh nhiều yếu tố bất cập, không còn phù hợp trong tình hình hiện nay cần có sự ðiều chỉnh phù hợp. Các lý do ðýợc tổng hợp cụ thể nhý sau:

* Cập nhật các chủ trýõng phát triển mới ảnh hýởng ðến khu vực:

- Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa ðến nãm 2030, tầm nhìn ðến nãm 2045 trong ðó xây dựng mục tiêu “Thanh Hoá là tỉnh có vị trí chiến lýợc ðặc biệt quan trọng, có vai trò kết nối vùng ðồng bằng Sông Hồng, Tây Bắc với Bắc Trung Bộ. Xây dựng và phát triển Thanh Hoá trở thành tỉnh kiểu mẫu, trở thành một cực tãng trýởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển”.

- Ðại hội Ðảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX cũng ðã ban hành Nghị quyết trong ðó xác ðịnh “Tập trung phát triển 4 trung tâm kinh tế ðộng lực, 5 trụ cột tãng trýởng và 6 hành lang kinh tế” ðể tạo không gian mới cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong ðó thị xã Nghi Sõn là trung tâm kinh tế ðộng lực phía Nam tỉnh và nằm trong hành lang kinh tế Bắc Nam (dọc quốc lộ 1A và ðýờng bộ cao tốc).

- Với những kết quả ðạt ðýợc trong phát triển kinh tế, xã hội và phát triển Ðô thị tại KKT Nghi Sõn, ngày 22/4/2020, Ủy ban Thýờng vụ Quốc hội ðã ban hành Nghị quyết số 933/NQ-UBTVQH về thành lập thị xã Nghi Sõn và thành lập các phýờng thuộc thị xã Nghi Sõn, tỉnh Thanh Hóa ðây là ðộng lực to lớn nhằm từng býớc cụ thể hóa các ðịnh hýớng phát triển KKT Nghi Sõn.

- Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về Kế hoạch thực hiện Chýõng trình phát triển Khu Kinh tế Nghi Sõn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai ðoạn 2021 - 2025;

Các ðịnh hýớng nêu trên cõ bản làm thay ðổi tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa nói chung và Khu kinh tế Nghi Sõn nói riêng, phù hợp với yêu cầu tại ðiểm a) khoản 2, Ðiều 35 Luật Xây dựng nãm 2014.

* Cập nhật các quy hoạch ngành, lĩnh vực có liên quan:

Chủ yếu là các quy hoạch cấp trên ðã ðýợc phê duyệt hoặc các dự thảo quy hoạch có ảnh hýởng lớn ðến khu vực gồm:

- Quy hoạch phát triển mạng lýới ðýờng bộ thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn ðến nãm 2050 ðã ðýợc Thủ týớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết ðịnh số 1454/QÐ-TTg ngày 01/9/2021;

- Quy hoạch mạng lýới ðýờng sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn ðến nãm 2050 ðýợc Thủ týớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết ðịnh số 1769/QÐ-TTg ngày 19/10/2021;

- Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn ðến nãm 2050 ðã ðýợc Thủ týớng Chính phủ phê duyệt;

- Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn ðến nãm 2045 ðã ðýợc Thủ týớng chính phủ phê duyệt tại Quyết ðịnh số: 153/QÐ-TTg ngày 27/02/2023;

- Quy hoạch phát triển ðiện lực tỉnh Thanh Hóa giai ðoạn 2021-2025, có xét ðến 2035 ðã ðýợc Bộ Công Thýõng phê duyệt tại Quyết ðịnh 1477/QÐ-BCT ngày 26/4/2017;

- Quy hoạch phát triển ðiện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn ðến nãm 2050 (gọi tắt là Quy hoạch ðiện VIII) ðã ðýợc Thủ týớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết ðịnh số: 500/QÐ-TTg ngày 15/5/2023;

- Quy hoạch chi tiết phát triển vùng ðất, vùng nýớc cảng biển Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn ðến nãm 2050 (Dự thảo)

- Quy hoạch hệ thống cảng biển Thanh Hóa (Dự thảo của Sở Giao thông vận tải);

Với các nội dung ðiều chỉnh, bổ sung từ các quy hoạch nêu trên dẫn ðến sự thay ðổi, mâu thuẫn với quy hoạch chung KKT Nghi Sõn ðã ðýợc phê duyệt, Lý do này phù hợp với quy ðịnh tại ðiểm a, mục 2, khoản 10, Ðiều 28 Luật 35/2018/QH14.

* Ðiều chỉnh, bổ sung quy hoạch ðáp ứng thực hiện các dự án lớn, quan trọng tại khu vực:

- Nhằm cụ thể hóa các ðịnh hýớng quy hoạch ngành, lĩnh vực của các Bộ ngành có liên quan, trong ðó có các ðịnh hýớng quan trọng gắn với KKT Nghi Sõn cần quỹ ðất có quy mô lớn, tập trung và thuận lợi ðể phát triển (nhý các dự án Ðiện khí LNG theo Quy hoạch Ðiện VIII ðã ðýợc Thủ týớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết ðịnh số: 500/QÐ-TTg ngày 15/5/2023 và Quy hoạch phát triển ðiện lực tỉnh Thanh Hóa giai ðoạn 2021-2025, có xét ðến 2035 ðã ðýợc Bộ Công Thýõng phê duyệt tại Quyết ðịnh 1477/QÐ-BCT ngày 26/4/2017).

- Gắn với tiềm nãng phát triển tại KKT Nghi Sõn, thực tế những nãm qua ðã thu hút nhiều nhà ðầu tý quan tâm, trong ðó có nhiều dự án có quy mô lớn, quan trọng (nhý các trung tâm logistics, nhà máy xi mãng Ðại Dýõng, khu du lịch sinh thái ðảo Hòn Miệng…vv) cần có sự ðiều chỉnh quy hoạch nhằm tạo cõ sở pháp lý ðể thực hiện dự án.

Ðây là các dự án trọng ðiểm có ý nghĩa quốc gia làm ảnh hýởng lớn ðến sử dụng ðất, môi trýờng, bố cục không gian của khu chức nãng, phù hợp với ðiều kiện ðiều chỉnh quy hoạch quy ðịnh tại ðiểm b, mục 2, khoản 10, Ðiều 28 Luật 35/2018/QH14.

* Ðiều chỉnh các bất cập, tồn tại trong ðồ án ðã ðýợc phê duyệt:

Trong quá trình triển khai, thực hiện nhằm cụ thể hóa ðịnh hýớng Quy hoạch chung KKT Nghi Sõn ðã ðýợc Thủ týớng Chính phủ phê duyệt ðã phát sinh một số nội dung bất cập cần có sự ðiều chỉnh phù hợp nhằm tạo cõ sở quản lý, ðầu tý xây dựng (phù hợp với ðiều kiện ðiều chỉnh quy hoạch quy ðịnh tại ðiểm c, và ð, mục 2, khoản 10, Ðiều 28 Luật 35/2018/QH14). Cụ thể:

- Ðiều chỉnh, cập nhật các khu vực chức nãng phù hợp với thực tế hiện trạng, dự án ðã và ðang triển khai thực hiện (ví dụ: các vị trí ðất quân sự, ðất cõ sở sản xuất phi nông nghiệp và ðất ðang thực hiện các dự án khác trong các khu chức nãng).

- Ðiều chỉnh ranh giới các QHPK, QHCT nhằm thuận lợi cho công tác quản lý, ðầu tý xây dựng theo quy hoạch (ví dụ: phân khu sinh thái ST-01, ST-02, phân khu ðô thị DT-04, Phân khu công nghiệp CN-15).

- Ðồ án QHC ðýợc duyệt chýa xác ðịnh cụ thể các khu vực tái ðịnh cý với quy mô lớn phục vụ giải phóng mặt bằng và ðầu tý các khu công nghiệp, do ðó cũng cần phải ðiều chỉnh, bổ sung vị trí, quy mô phù hợp ðể triển khai thực hiện.

Với những lý do và phân tích nêu trên, việc nghiên cứu lập ðiều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng KKT Nghi Sõn ðến nãm 2035, tầm nhìn ðến nãm 2050  là rất cần thiết và cấp bách. Tạo cõ sở quan trọng trong quản lý, ðầu tý xây dựng theo quy hoạch, cập nhật các ðịnh hýớng phát triển mới và ðem lại không gian phát triển bền vững. Các nội dung này phù hợp với các ðiều kiện ðiều chỉnh quy hoạch xây dựng quy ðịnh tại Khoản 2, Ðiều 35, Luật Xây dựng nãm 2014 và khoản 10, Ðiều 28 Luật 35/2018/QH14.

1.3. Các cãn cứ lập quy hoạch

1.3.1. Các cõ sở pháp lý:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Quy hoạch ðô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

- Luật Biển Việt Nam số 18/2012/QH13 ngày 21/6/2013;

- Bộ Luật Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13;

- Luật Giao thông ðýờng bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/8/2008;

- Luật Ðýờng sắt số 35/2005/QH11ngày 14/6/2005.

- Nghị ðịnh số 44/2015/NÐ-CP ngày 06 tháng 5 nãm 2015 của Chính phủ về quy ðịnh chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị ðịnh số 72/2019/NÐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về sửa ðổi, bổ sung một số ðiều của Nghị ðịnh số 37/2010/NÐ-CP ngày 07/4/2010 về lập thẩm ðịnh, phê duyệt và quản lý quy hoạch ðô thị và Nghị ðịnh số 44/2015/NÐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về quy ðịnh chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Thông tý số: 12/2016/TT-BXD ngày 29/06/2016 của Bộ Xây dựng v/v Quy ðịnh về hồ sõ của nhiệm vụ và ðồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch ðô thị và quy hoạch xây dựng khu chức nãng ðặc thù;

- Quyết ðịnh số 1699/QÐ-TTg ngày 07 tháng 12 nãm 2018 của Thủ týớng Chính phủ về việc phê duyệt ðiều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Nghi Sõn, tỉnh Thanh Hóa ðến nãm 2035, tầm nhìn ðến nãm 2050;

- Quyết ðịnh số 2208/QÐ-UBND ngày 10/06/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Quy hoạch chung ðô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa ðến nãm 2035.

- Quyết ðịnh số 1454/QÐ-TTg ngày 01/9/2021 của Thủ týớng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lýới ðýờng bộ thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn ðến nãm 2050;

- Quyết ðịnh số 1769/QÐ-TTg ngày 19/10/2021 của Thủ týớng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lýới ðýờng sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn ðến nãm 2050;

- Quyết ðịnh số 1579/QÐ-TTg ngày 22/9/2021 của Thủ týớng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn ðến nãm 2050;

- Quyết ðịnh 1477/QÐ-BCT ngày 26/4/2017 của Bộ Công Thýõng về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ðiện lực tỉnh Thanh Hóa giai ðoạn 2021-2025, có xét ðến 2035;

- Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về Kế hoạch thực hiện Chýõng trình phát triển Khu Kinh tế Nghi Sõn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai ðoạn 2021 - 2025;

- Các Quyết ðịnh của UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt các Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 thuộc KKT Nghi Sõn, Các Quyết ðịnh của UBND tỉnh Thanh Hóa; của UBND thị xã Nghi Sõn, UBND các huyện Nhý Thanh, Nông Cống, Ban Quản lý KKT Nghi Sõn và các KCN về việc phê duyệt các Quy hoạch chi tiết 1/500, các dự án ðầu tý trên ðịa bàn KKT Nghi Sõn;

- Cãn cứ Công vãn số 3272/UBND-CN ngày 14 tháng 3 nãm 2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ðiều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Khu kinh tế Nghi Sõn, tỉnh Thanh Hóa;

- Quyết ðịnh số: 15/2022/QÐ-TTg ngày 27/5/2022 của Thủ týớng Chính phủ về việc Quy ðịnh về thí ðiểm phân cấp thẩm quyền phê duyệt, trình tự, thủ tục phê duyệt ðiều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng khu chức nãng, ðiều chỉnh cục bộ quy hoạch chung ðô thị thuộc thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thõ, tỉnh Nghệ An và tỉnh Thanh Hóa.

- Các ðõn vị tham gia ý kiến: Sở Công thýõng tại Vãn bản số 1532/SCT-KHTH ngày 06/6/2022; Sở Vãn hóa, Thể thao và Du lịch tại Vãn bản 3 số 2468/SVHTTDL-KHTC ngày 07/6/2022; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại Vãn bản số 2914/BCH-TM ngày 06/6/2022; UBND thị xã Nghi Sõn tại Vãn bản số 2300/UBND-QLÐT ngày 08/6/2022; Sở Kế hoạch và Ðầu tý tại Vãn bản số 3756/SKHÐT-TÐ ngày 09/6/2022; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Vãn bản số 2225/SNNPTNT-KHTC ngày 10/6/2022; Sở Giao thông vận tải tại Công vãn số 3150/SGTVT-KHTC ngày 17/6/2022; Sở Tại nguyên và Môi trýờng tại Công vãn số 5344/STNMT-CSÐÐ ngày 23/6/2022; UBND huyện Nhý Thanh tại Công vãn số 1158/UBND-KTHT ngày 04/5/2022; UBND huyện Nông Cống tại Công vãn số 1645/UBND-KTHT ngày 05/7/2022.

- Công vãn số 2211/BQLKKTNS&KCN ngày 13/7/2022 về việc giải trình, bổ sung các nội dung Ðiều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sõn ðến nãm 2035, tầm nhìn ðến nãm 2050;

- Công vãn số 240/VQHKT-QH2 ngày 05/7/2022 của Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa về việc hoàn thiện hồ sõ ðồ án ðiều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sõn, tỉnh Thanh Hóa ðến nãm 2035, tầm nhìn ðến nãm 2050;

- Công vãn số 5254/SXD-QH  ngày 20/7/2022 của Sở Xây dựng về việc Báo cáo thẩm ðịnh ðiều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sõn, tỉnh Thanh Hóa ðến nãm 2035, tầm nhìn ðến nãm 2050;

- Công vãn số 10754/UBND-CN ngày 25/7/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ðiều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sõn, tỉnh Thanh Hóa ðến nãm 2035, tầm nhìn ðến nãm 2050;

1.3.2. Các nguồn tài liệu và số liệu

- Các số liệu, tài liệu ðiều tra về kinh tế, xã hội, tự nhiên trong khu vực.

- Hồ sõ ðồ án Ðiều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung khu kinh tế Nghi Sõn tỉnh Thanh Hóa ðến nãm 2035, tầm nhìn ðến nãm 2050 ðýợc phê duyệt tại quyết ðịnh số 1699/QÐ-TTg ngày 07 tháng 12 nãm 2018 của Thủ týớng Chính phủ.

- Hồ sõ, tài liệu, số liệu của các quy hoạch ngành, lĩnh vực có liên quan;

- Các hồ sõ ðồ án Quy hoạch phân khu, Quy hoạch chi tiết, các bản ðồ ðịa chính các phýờng, xã trong khu vực Khu kinh tế Nghi Sõn, tỉnh Thanh Hóa;

- Các dự án ðã và ðang triển khai trong khu vực nghiên cứu quy hoạch;

- Các tài liệu, số liệu ðiều tra mới nhất về ðiều kiện tự nhiên và hiện trạng khu vực nghiên cứu quy hoạch.

1.4. Loại hình quy hoạch và tên ðồ án

- Loại hình quy hoạch: Ðiều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức nãng.

- Tên ðồ án:   “Ðiều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sõn, tỉnh Thanh Hóa ðến nãm 2035, tầm nhìn ðến nãm 2050”

1.5. Mục tiêu ðiều chỉnh cục bộ quy hoạch

- Cập nhật và cụ thể hóa các chủ trýõng, ðịnh hýớng phát triển của Ðảng, Chính phủ có liên quan ðến phát triển của ðất nýớc, các phân vùng kinh tế nói chung và của tỉnh Thanh Hóa, KKT Nghi Sõn nói riêng;

- Cập nhật các ðịnh hýớng phát triển của các ngành, lĩnh vực có liên quan; Các dự án ðầu tý, các quy hoạch ðã và ðang triển khai thực hiện... tạo cõ sở pháp lý ðồng bộ ðể quản lý, ðầu tý xây dựng theo quy hoạch;

- Ðiều chỉnh, bổ sung các khu vực phát triển thuận lợi, phù hợp nhằm thu hút ðầu tý, thực hiện các dự án quan trọng, có quy mô lớn theo ðịnh hýớng quy hoạch cấp trên và tạo ðộng lực thúc ðẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực;

- Ðiều chỉnh các yếu tố bất cập, tồn tại phù hợp với thực tế hiện trạng nhằm tận dụng tối ða các cõ sở hạ tầng hiện có, nâng cao tính khả thi, hiệu quả trong ðầu tý xây dựng.

1.6. Tình hình thực hiện quy hoạch

Ðồ án Ðiều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Nghi Sõn, tỉnh Thanh Hóa ðến nãm 2035, tầm nhìn ðến nãm 2050 ðã ðýợc Thủ týớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết ðịnh số 1699/QÐ-TTg ngày 07/12/2018, sau gần 5 nãm triển khai thực hiện theo quy hoạch ðýợc duyệt ðã ðạt ðýợc nhiều kết quả quan trọng làm thay ðổi ðáng kể ðến phát triển kinh tế xã hội, cõ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan khu vực, cụ thể:

1.6.1. Lập và quản lý quy hoạch:

Nhằm cụ thể hóa ðồ án QHC ðã ðýợc phê duyệt, UBND tỉnh Thanh Hóa ðã ban hành các Kế hoạch triển khai, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm trong công tác quản lý, tổ chức lập và phê duyệt các ðồ án quy hoạch (Tại Công vãn số: 4339/UBND-CN ngày 11/4/2019 về việc lập quy hoạch phân khu các khu chức nãng trong Khu kinh tế Nghi Sõn; Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 11/10/2021 về Kế hoạch thực hiện Chýõng trình phát triển Khu Kinh tế Nghi Sõn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai ðoạn 2021 - 2025…vv), ðến hiện nay các Sở ngành, ðõn vị ðã triển khai ðạt ðýợc các kết quả nhý sau:

- Sở GTVT lập quy hoạch chi tiết cảng biển Thanh Hóa: ðến nay ðã cõ bản hoàn thành.

- Ban Quản lý KKT Nghi Sõn và các KCN; UBND thị xã Nghi Sõn lập các QH phân khu, QHCT ðến nay các ðồ án quy hoạch ðã ðýợc phê duyệt gồm: QHC ðô thị Tĩnh Gia; Các phân khu ðô thị số 2, 3, 9, 10; Các phân khu công nghiệp số 5, 6, 11, 12, 17; QHCT nghĩa trang Thọ Cữu…vv. Các ðồ án ðang tổ chức thực hiện gồm: quy hoạch phân khu ðô thị số 1, 5, 6, 7,  8, 11, 12, 13, 14, 16; Các phân khu công nghiệp số 16, 19, 20, 21, 22, Kho tàng KT-01, Cảng biển CA-01, Nghĩa trang Nguyên Bình…vv.

- Ngoài ra Ban Quản lý KKT Nghi Sõn, UBND thị xã Nghi Sõn và UBND các huyện Nông Cống, Nhý Thanh ðã triển khai lập, phê duyệt nhiều ðồ án quy hoạch chi tiết 1/500 và dự án ðầu tý khác.

- Các ðõn vị ðýợc UBND tỉnh phân công nhiệm vụ, trách nhiệm theo chức nãng nhiệm vụ ðã tổ chức ðón tiếp, làm việc và trao ðổi thông tin, cung cấp tài liệu cho những nhà ðầu tý tiềm nãng; Thýờng xuyên tuần tra, kiểm tra hiện trạng ðối với các công trình xây dựng của Nhà ðầu tý, các hoạt ðộng xây dựng nhà ở riêng lẻ trên ðịa bàn KKT Nghi Sõn, phản ánh kịp thời ðến các cấp chính quyền ðịa phýõng ðể giải quyết theo quy ðịnh.

- Công tác Cải cách hành chính tiếp tục ðýợc thực hiện quyết liệt, bám sát thực hiện tiêu chí “4 tãng, 2 giảm và 3 không” và mục tiêu xây dựng “cõ quan hành chính phục vụ”, thực hiện giảm từ 30-60% thời gian giải quyết TTHC so với quy ðịnh.

- Về việc rà soát, ðiều chỉnh, bổ sung Bảng giá ðất; xây dựng ðõn giá bồi thýờng giải phóng mặt bằng, chính sách hỗ trợ tái ðịnh cý trên ðịa bàn tỉnh: hiện nay Sở TNMT ðang triển khai thực hiện.

- Về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy ðịnh của pháp luật về bảo vệ môi trýờng của doanh nghiệp tại KKT, KCN: Nãm 2021, Sở TNMT ðã phối hợp với BQLKKTNS&KCN, UBND thị xã Nghi Sõn tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy ðịnh của pháp luật về BVMT ðối với 12 cõ sở hoạt ðộng trong KKT Nghi Sõn. Qua kết quả kiểm tra cho thấy, cõ bản các cõ sở trong KKT Nghi Sõn và các KCN ðã chấp hành nghiêm túc các quy ðịnh về BVMT, ðầu tý các công trình xử lý chất thải, thực hiện các biện pháp BVMT, lắp ðặt thiết bị quan trắc tự ðộng, liên tục và truyền dẫn dữ liệu về Sở TNMT. Tuy nhiên, vẫn còn một số ðõn vị chýa nghiêm túc thực hiện các quy ðịnh về BVMT.

- Phối hợp với Công an tỉnh triển khai có hiệu quả các ðề án: “Ðảm bảo an ninh, trật tự Khu kinh tế Nghi Sõn giai ðoạn 2021 - 2025” và “Phòng ngừa, giải quyết ðình công, tập trung ðông ngýời trái pháp luật, phá rối an ninh, trật tự của ngýời lao ðộng trong các doanh nghiệp trên ðịa bàn tỉnh, giai ðoạn 2021 - 2025”.

1.6.2. Các dự án ðầu tý xây dựng kết cấu hạ tầng:

a) Giao thông:

- Sở GTVT ðã tham mýu UBND tỉnh phối hợp với Bộ GTVT trong công tác Giải phóng mặt bằng và thi công dự án ðầu tý xây dựng ðýờng bộ cao tốc Bắc - Nam ðoạn qua KTT Nghi Sõn theo hồ sõ thiết kế ðýợc cấp có thẩm quyền phê duyệt, dự án ðã khởi công ngày 01/7/2021, dự kiến hoàn thành trýớc 31/12/2023; dự án Tuyến ðýờng ven biển ðoạn từ Quảng Xýõng - Tĩnh Gia dự kiến hoàn thành trýớc 31/12/2024. Tiếp tục nghiên cứu, ðề xuất triển khai các dự án hạ tầng giao thông quan trọng trýớc 31/12/2025 nhý: Ðầu tý nâng cấp cải tạo một số tuyến ðýờng của thị xã Nghi Sõn kết nối các huyện Quảng Xýõng, Nông Cống, Nhý Thanh; Tuyến ðýờng sắt từ Cảng hàng không Thọ Xuân ði KKT Nghi Sõn; Mở rộng QL1A ðoạn qua KKT Nghi Sõn.

- BQLKKTNS&KCN ðã báo cáo và ðýợc HÐND tỉnh thông qua Nghị quyết chủ trýõng ðầu tý dự án ðýờng nối cao tốc Bắc - Nam, QL1A ði cảng Nghi Sõn, dự kiến khởi công trong nãm 2022.

b) Giao thông ðối nội:

- Ðã triển khai ðầu tý hoàn thành các dự án: Ðýờng Bắc Nam 2; Ðýờng Ðông Tây ðoạn nối Bắc Nam 1B với Bắc Nam 3; Hệ thống an toàn giao thông KKT Nghi Sõn; Hệ thống ðiện chiếu sáng,… và tiếp tục triển khai thi công ðối với 02 dự án: Ðýờng Ðông Tây 4 ði cảng Nghi Sõn; Ðýờng từ QL1A ðến ðiểm ðầu tuyến ðýờng Ðông Tây 4 ði cảng Nghi Sõn.

- Ðã thực hiện lập báo cáo ðề xuất chủ trýõng/ðiều chỉnh chủ trýõng trình và ðýợc HÐND tỉnh thông qua ðối với các dự án: Nâng cấp, sửa chữa tuyến ðýờng BN3; Ðầu tý hệ thống thoát nýớc ðýờng 513 - KKT Nghi Sõn; Xây dựng kéo dài kênh thoát nýớc làm mát của Nhà máy nhiệt ðiện Nghi Sõn; Kè chống sạt lở và nạo vét tiêu thoát lũ KKT trọng ðiểm Nghi Sõn (giai ðoạn 1).

c) Xây dựng cảng biển:

- BQLKKTNS&KCN ðã tham mýu cho UBND tỉnh phối hợp với Bộ GTVT triển khai dự án cải tạo, nâng cấp luồng hàng hải vào các bến cảng khu vực phía Nam Nghi Sõn; ðồng thời phối hợp với Bộ KHÐT hoàn thiện hồ sõ ðề xuất dự án nạo vét luồng tàu vào cảng Nghi Sõn ðoạn từ phao số 0 ðến ðê Bắc báo cáo Thủ týớng Chỉnh phủ phê duyệt.

- Ðôn ðốc nhà ðầu tý triển khai ðầu tý và hoạt ðộng khai thác ðối với các bến cảng tổng hợp, cảng container, cụ thể:

+ Tại khu bến tổng hợp số 1: có 07 bến ðang hoạt ðộng khai thác (PTSC Thanh Hóa 02 bến; Ðại Dýõng 03 bến; Long Sõn 02 bến); 04 bến sẽ ðầu tý hoàn thành và ðýa vào khai thác trong Quý II nãm 2022 (Long Sõn 02 bến; Công Thanh 01 bến; Quang Trung 01 bến).

+ Tại khu bến tổng hợp số 2: có 05 bến ðang hoạt ðộng khai thác (bến 1,2,2A,3,4); 01 bến sẽ ðầu tý hoàn thành và ðýa vào khai thác nãm 2022 (bến 5); 03 bến (bến 6,7,8) sẽ ðầu tý và ðýa vào khai thác trýớc 31/12/2023.

+ Ðôn ðốc, hỗ trợ Công ty TNHH Long Sõn hoàn thiện hồ sõ, thủ tục ðảm bảo ðủ ðiều kiện khởi công ðối với bến số 5,6 cảng container trong Quý IV/2021 hoặc Quý I/2022.

- Tiếp tục báo cáo HÐND tỉnh ðồng ý kéo dài chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container ði quốc tế qua Cảng Nghi Sõn, tỉnh Thanh Hóa quy ðịnh tại Nghị quyết số 166/2019/HÐND ngày 04/4/2019 ðến hết ngày 31/12/2023.

d) Xây dựng hạ tầng KCN trong KKT Nghi Sõn:

- Ðôn ðốc nhà ðầu tý triển khai dự án xây dựng và khai thác hạ tầng KCN số 3, báo cáo và ðýợc UBND tỉnh thống nhất ðiều chỉnh tiến ðộ dự án ðến quý III/2023 tại vãn bản số 18105/UBND-THKH ngày 16/11/2021.

- Tổ chức làm việc, kêu gọi nhà ðầu tý ðầu tý hạ tầng các KCN, ðến nay có một số nhà ðầu tý quan tâm, cụ thể: Tổng Công ty cổ phần ðầu tý xây dựng và thýõng mại Anh Phát - CTCP nghiên cứu KCN số 4, KCN số 15; Công ty cổ phần Gang thép Nghi Sõn nghiên cứu KCN số 17; Công ty Công ty TNHH Ðầu tý Khu công nghiệp Việt - Nhật Hợp Thành nghiên cứu KCN số 19; Công ty cổ phần Tập ðoàn Telin nghiên cứu KCN số 20; Tập ðoàn WHA nghiên cứu KCN số 21.

e) Ðầu tý các hạng mục hạ tầng khác:

- Ðôn ðốc, hỗ trợ nhà ðầu tý triển khai giai ðoạn 2 nhà máy xử lý rác thải Nghi Sõn, nãm 2021 ðã báo cáo UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí GPMB ứng trýớc từ Quỹ phát triển ðất tỉnh với số tiền 15.699 triệu ðồng.

- Ðôn ðốc nhà thầu ðẩy nhanh tiến ðộ thi công các dự án: Kè chống sạt lở và nạo vét tiêu thoát lũ KKT trọng ðiểm Nghi Sõn; Hệ thống chống ngập úng cho khu vực xã Mai Lâm.

- Triển khai rà soát, xây dựng kế hoạch trồng cây xanh trong KKT Nghi Sõn; nãm 2021, ðã triển khai trồng cây trên tuyến ðýờng Ðông Tây 2 với 360 cây giáng hýõng; kêu gọi nguồn vốn xã hội hóa trồng 845 cây sao ðen trên tuyến ðýờng 513 và tuyến ðýờng Ðông Tây 4 ði cảng Nghi Sõn (ðoạn từ nút giao với ðýờng 513); trồng 245 cây sao ðen trên tuyến ðýờng Ðông Tây.

1.6.3. Thu hút ðầu tý:

a) Ðối với các dự án ðang hoạt ðộng và ðang triển khai xây dựng:

- Hỗ trợ các dự án lớn hoạt ðộng ổn ðịnh nhý: Nhà máy nhiệt ðiện Nghi Sõn 1; Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sõn, Nhà máy luyện cán thép giai ðoan 1,...

- Hỗ trợ các dự án triển khai xây dựng ðúng tiến ðộ và hoạt ðộng ổn ðịnh nhý: Nhà máy nhiệt ðiện BOT Nghi Sõn 2; Nhà máy giấy Miza; giai ðoạn 2 nhà máy luyện cán thép Nghi Sõn; Tổ hợp hóa chất Ðức Giang - Nghi Sõn.

b) Kết quả thu hút ðầu tý nãm 2021:

- Tổ chức ðón tiếp, làm việc và trao ðổi thông tin, cung cấp tài liệu cho những nhà ðầu tý tiềm nãng nhý: Tập ðoàn Foxconn; Công ty TNHH Liên hiệp ðầu tý Thâm-Việt (VCEP); Tập ðoàn Milennium; Tập ðoàn Xuân Thiện; ký kết Biên bản ghi nhớ với AVG Capital Partners về triển khai dự án Tổ hợp chế biến thịt lợn; Công ty CP ðầu tý và quản lý tài sản Á Châu về dự án ðầu tý Trung tâm Logistics Bắc Trung bộ và xây dựng hạ tầng KCN số 6 tại KKT Nghi Sõn.

- Kết quả thu hút ðầu tý tại KKT Nghi Sõn ðã cấp mới 17 dự án, bao gồm: 14 dự án ÐTTN với tổng vốn ðãng ký ðầu tý 3.433 tỷ ðồng; 03 dự án ÐTNN với tổng vốn ðãng ký ðầu tý 76 triệu USD. Lũy kế ðến nay KKT Nghi Sõn ðã thu hút ðýợc 261 dự án ÐTTN tổng vốn ðãng ký ðầu tý là 145.893 tỷ ðồng, vốn thực hiện là 59.158 tỷ ðồng và 20 dự án ÐTNN với tổng vốn ðãng ký ðầu tý là 12.794 triệu USD, vốn thực hiện là 11.218 triệu USD.

(Trích nguồn: Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch thực hiện Chýõng trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sõn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai ðoạn 2021 - 2025 tại Công vãn số: 4300/BQLKKTNS&KCN-KHTH ngày 10/12/2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sõn và các Khu công nghiệp).


CHÝÕNG II: NỘI DUNG ÐIỀU CHỈNH

 

1. Các nội dung cập nhật hiện trạng do quy hoạch xây dựng không thực hiện ðýợc hoặc việc triển khai thực hiện gây ảnh hýởng xấu ðến sự phát triển kinh tế - xã hội của, quốc phòng, anh ninh, an sinh xã hội, di tích lịch sử - vãn hóa hoặc môi trýờng sinh thái …

1.1. Cập nhật các dự án ðã ðýợc chấp thuận ðầu tý trýớc khi quy hoạch chung xây dựng ðýợc duyệt và các dự án ðã ðýợc Bộ, Ngành trung ýõng thống nhất ðầu tý.

Nội dung 1: Ðiều chỉnh giảm diện tích ðất công viên chuyên ðề tại phýờng Hải Lĩnh nhằm cập nhật dự án Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình Ốc hýõng thýõng phẩm tại vùng bãi ngang ven biển phýờng Hải Lĩnh (Dự án ðýợc UBND tỉnh Thanh Hoá chấp thuận ðầu tý tại Quyết ðịnh số 4220/QÐ-UBND ngày 28/10/2016).

* Lý do và sự phù hợp của phýõng án ðiều chỉnh: Dự án ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình nuôi ốc hýõng (Babylonia areolata) thýõng phẩm tại vùng biển ngang ven biển xã Hải Lĩnh, huyện Tĩnh Gia do Công ty TNHH Quang Thịnh làm chủ ðầu tý ðýợc UBND tỉnh chấp thuận chủ trýõng ðầu tý tại Quyết ðịnh số: 4220/QÐ-UBND ngày 28/10/2016. Diện tích khoảng 2,7ha.

Nội dung 2: Cập nhật dự án Trạm nghiền xi mãng Long Sõn thuộc bến số 7, số 8, Khu bến cảng tổng hợp số 1, Khu bến Nam Nghi Sõn có diện tích khoảng 4,16ha

* Lý do và sự phù hợp của phýõng án ðiều chỉnh: Dự án ðýợc Bộ Giao thông vận tải thống nhất chủ trýõng ðiều chỉnh quy hoạch giảm diện tích khoảng 4,16 ha ðất cảng tại Công vãn số 4465/BGTVT-KHÐT ngày 15/5/2019 và ðýợc UBND tỉnh Thanh Hoá chấp thuận ðầu tý tại Quyết ðịnh số 2263/QÐ-UBND ngày 12/6/2019).

1.2. Ðiều chỉnh quy hoạch nhằm chuẩn hoá các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy chuẩn hoặc phù hợp ðiều kiện tự nhiên của khu vực.

Nội dung 3: Ðiều chỉnh hýớng tuyến sông Thạch Luyện ðoạn qua Khu công nghiệp số 5.

* Lý do ðiều chỉnh: nhằm giảm chi phí ðầu tý xây dựng dự án kè sông Thạch Luyện và tránh ảnh hýởng ðến các công trình, dự án hiện trạng ðang sản xuất kinh doanh.

Nội dung 4: Ðiều chỉnh quy mô và mặt cắt tuyến Quốc lộ 1A ðoạn qua thị xã Nghi Sõn từ 74m xuống 52m.

* Lý do và sự phù hợp của phýõng án ðiều chỉnh:

- Về hiện trạng: Quốc lộ 1A ði qua thị xã Nghi Sõn với chiều dài khoảng 32,6 km, hiện trạng mặt ðýờng ðã ðýợc ðầu tý với quy mô 4 làn xe, chiều rộng mặt ðýờng 20,0m.

- Về quy hoạch: Theo Ðiều 7, Nghị ðịnh số 203-HÐBT ngày 21/12/1982 của Hội ðồng Bộ trýởng Quốc lộ 1A ðýợc quản lý với quy mô 52m. Theo ðịnh hýớng quy hoạch chung Ðô thị trung tâm Vùng huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa ðến nãm 2035, tầm nhìn ðến nãm 2050 ðã ðýợc UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết ðịnh số 2499/QÐ-UBND ngày 07/8/2014, QL1A ðýợc thiết kế với quy mô 74m. Theo ðồ án ðiều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung KKT Nghi Sõn ðýợc phê duyệt nãm 2018 ðịnh hýớng QL1A ðýợc thiết kế với quy mô 74m trên toàn phạm vi KKT Nghi Sõn.

Với quy mô mặt cắt ngang 74m theo quy hoạch ðã ảnh hýởng ðến toàn bộ dân cý sinh sống dọc hai bên ðýờng (hầu hết giấy chứng nhận quyền sử dụng ðất ðýợc cấp ðã xác ðịnh hành lang lýu không là 52m cho tuyến ðýờng). Do ðó phát sinh khó khãn trong GPMB, cấp phép xây dựng.. dẫn ðến tình hình vi phạm về trật tự xây dựng diễn ra thýờng xuyên.

Mặt khác, các tuyến ðýờng giao thông ðối ngoại trên ðịa bàn thị xã Nghi Sõn, bổ trợ cho tuyến ðýờng QL1A trên ðịa bàn thị xã Nghi Sõn nhý sau: Về phía Ðông cách Quốc lộ 1A khoảng 650m là tuyến ðýờng ven biển có mặt cắt ngang theo quy hoạch là 48,0m hiện ðang triển khai xây dựng; phía Tây là tuyến ðýờng Cảng hàng không Thọ Xuân ði KKT Nghi Sõn ðã xây dựng cõ bản hoàn chỉnh giai ðoạn 1; Theo quy hoạch tuyến ðýờng nối QL1A và ðýờng Nghi Sõn - Thọ Xuân ðấu nối từ Bắc Cầu ghép ðến ðýờng CHK Thọ Xuân ði KKT Nghi Sõn (có vai trò nhý tuyến ðýờng tránh Quốc lộ ðoạn qua thị xã Nghi Sõn); Hiện nay tuyến ðýờng bộ cao tốc Bắc - Nam qua ðịa bàn thị xã Nghi Sõn ðang ðýợc ðầu tý xây dựng, sau khi hoàn thành thì lýu lýợng tham gia giao thông trên tuyến ðýờng Quốc lộ 1A sẽ giảm xuống.

Việc ðầu tý nâng cấp, mở rộng mặt ðýờng 74m theo quy hoạch, ðòi hỏi nguồn lực thực hiện về công tác GPMB, nhu cầu TÐC cho các hộ dân hai bên ðýờng sẽ rất lớn và khó khả thi. Từ những lý do nêu trên, ðề xuất ðiều chỉnh mặt quy mô QL1A ðoạn qua ðịa bàn thị xã Nghi Sõn từ 74m xuống 52m (theo Ðiều 7 Nghị ðịnh số 203-HÐBT ngày 21/12/1982 của Hội ðồng Bộ trýởng).

Mặt khác với quy mô 74m, thực tế việc bố trí mặt cắt dọc tuyến dành ðến 20m (10m mổi bên) ðể bố trí hành lang an toàn, việc này không phù hợp với thực tế hiện trạng tại khu vực.

- Nội dung ðề xuất ðiều chỉnh: Ðiều chỉnh mặt cắt ngang một số ðoạn tuyến Quốc lộ 1A ðoạn qua KKT Nghi Sõn với lộ giới quản lý 52,0m. Có quy mô 6 làn xe chính và 4 làn ðýờng gom; mặt cắt cụ thể nhý sau: Mặt ðýờng chính 11mx2; phân cách giữa 2m; phân cách với ðýờng gom 1mx2; ðýờng gom 7mx2; vỉa hè 6mx2 (cõ bản sẽ cắt giảm hành lang an toàn 10m mổi bên).

Phýõng án tổ chức mặt cắt QL1A theo ðiều chỉnh quy mô còn 52m

Phýõng án ðề xuất mặt cắt tuyến Quốc lộ 1A với quy mô 52m nhý trên vẫn ðảm bảo quy mô các làn ðýờng chính và ðýờng gom dọc tuyến theo tiêu chuẩn, việc ðiều chỉnh quy mô chủ yếu là cắt giảm hành lang an toàn (ðýợc quy hoạch là 10m mỗi bên giữa ðýờng chính và ðýờng gom).

Nội dung 5: Ðiều chỉnh quy mô mặt cắt tuyến ðýờng mặt cắt số 17 thuộc Phân khu ðô thị số 12 từ 28,0m xuống 23,0m.

* Lý do và sự phù hợp của phýõng án ðiều chỉnh: tuyền ðýờng quy hoạch ði qua khu vực ðông dân cý thuộc phýờng Hải Bình, việc ðiều chỉnh xuống quy mô mặt cắt 23,0m giảm số lýợng hộ dân di dời GPMB và ðảm bảo mặt cắt tối thiểu của ðýờng khu vực theo quy ðịnh.

2. Các nội dung phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích cộng ðồng

Phù hợp với ðiều kiện ðiều chỉnh quy hoạch quy ðịnh tại ðiểm ð, mục 2, khoản 10, Ðiều 28 Luật 35/2018/QH14. Gồm các nội dung nhý sau:

2.1. Ðiều chỉnh quy hoạch ðể bổ sung các khu tái ðịnh cý phục vụ GPMB các khu công nghiệp, các dự án lớn.

Nội dung 6: Ðiều chỉnh khoảng 100 ha ðất công nghiệp (thuộc Phân khu ðô thị số 3) thành ðất khu tái ðịnh cý phýờng Tĩnh Hải, phục vụ di dân GPMB Khu công nghiệp số 6, 6A.

* Lý do và sự phù hợp của phýõng án ðiều chỉnh:

- Nội dung ðã phê duyệt quy hoạch: vị trí ðề xuất thuộc lô ðất có chức nãng là ðất công nghiệp. Diện tích 122,7 ha thuộc phân khu Ðô thị số 3, ðô thị trung tâm KKT Nghi Sõn, ðýợc UBND tỉnh phê duyệt ðiều chỉnh Quy hoạch tại Quyết ðịnh số 4832/QÐ-UBND ngày 10/11/2020.

- Hiện trạng: Khu vực nêu trên thuộc ðịa giới hành chính phýờng Trúc Lâm, hiện trạng khu vực có các khu dân cý hiện hữu thuộc các khu phố Giảng Tiến, Hữu Lộc và Lam Trà, phýờng Trúc Lâm (khoảng 2.150 ngýời), ðất nghĩa ðịa, nhà vãn hóa, nhà thờ Công giáo, ðất sản xuất nông nghiệp và khoảng 22,2 ha ðất dự án công nghiệp. Phần lớn khu vực này là các hộ dân theo ðạo Công giáo.

- Vị trí nêu trên ðang ðýợc quy hoạch là ðất công nghiệp. Tuy nhiên về tổng thể KKT Nghi Sõn, vị trí nêu trên nằm trong không gian phát triển khu ðô thị trung tâm của KKT Nghi Sõn và tách biệt với các khu vực phát triển công nghiệp khác, do ðó cần xem xét ðiều chỉnh phù hợp.

- Là vị trí thuận lợi nhất (cách xã Tĩnh Hải 3km) và ðýợc sự ðồng thuận cao của nhân dân ðể tái ðịnh cý khi thực hiện GPMB, ðầu tý xây dựng khu công nghiệp số 6 và 6A. Nội dung ðýợc thống nhất cao của các Sở ngành và ðịa phýõng trong các hội nghị tham vấn về phýõng án tái ðịnh cý nêu trên. Hiện nay UBND tỉnh ðã thống nhất chủ trýõng tại Thông báo số: 146/TB-UBND ngày 26/9/2022. Phù hợp với Nghị quyết số 357/NQ-HÐND ngày 11/12/2022 của Hội ðồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt ðề án GPMB, ðầu tý xây dựng các khu tái ðịnh cý và GPMB các khu công nghiệp trong Khu kinh tế Nghi Sõn.

Nội dung 7: Ðiều chỉnh khoảng 29 ha ðất cây xanh chuyên ðề, mặt nýớc thuộc Phân khu sinh thái ST-01 thành ðất tái ðịnh cý phục vụ GPMB Khu công nghiệp số 20.

Nội dung 8: Ðiều chỉnh, cập nhật quy hoạch chung xã Thanh Tân, xã Thanh Kỳ, xã Yên Lạc, huyện Nhý Thanh làm cõ sở quản lý và ðầu tý xây dựng theo quy hoạch. Ðiều chỉnh khoảng 04 ha ðất nông nghiệp thuộc thôn Hợp Tiến, xã Thanh Tân, huyện Nhý Thanh thành ðất khu tái ðịnh cý phục vụ GPMB Khu công nghiệp số 16.

* Lý do và sự phù hợp của phýõng án ðiều chỉnh: các vị trí ðýợc ðông ðảo nhân dân ðồng thuận do có sự týõng ðồng về ðiều kiện tự nhiên, vãn hoá, xã hội, thuận lợi về giao thông và có khoảng cách gần nhất với khu vực ở cũ. Việc ðiều chỉnh nêu trên cũng ðáp ứng việc ðầu tý hạ tầng các khu công nghiệp trong Khu kinh tế Nghi Sõn. Ðýợc UBND tỉnh Thanh Hóa thống nhất chủ trýõng tại Công vãn số 10179/UBND-CN ngày 12/7/2022.

2.2. Ðiều chỉnh, bổ sung quy hoạch ðể thu hút ðầu tý:

Nội dung 9: Bổ sung quy hoạch khu du lịch sinh thái tại các khu vực có phong cảnh ðẹp, có tiềm nãng về phát triển du lịch. Gồm:

- Bổ sung 03 vị trí phát triển du lịch sinh thái tại núi Nồi (vị trí 1, diện tích khoảng 33,7ha) thuộc phýờng Ninh Hải và phýờng Hải Hòa, khu vực núi Chay (vị trí 2, diện tích khoảng 27ha) và khu vực núi Thủi (vị trí 3, diện tích khoảng 38,8ha) thuộc phýờng Hải Hòa và phýờng Bình Minh.

* Lý do và sự phù hợp của phýõng án ðiều chỉnh:

- Ðảo Hòn Miệng là ðảo nổi nằm giữa Ðảo Nghi Sõn (cách 7,6km) và Ðảo Mê (cách 2,7km), thuộc phýờng Hải Bình, thị xã Nghi Sõn, tổng diện tích khoảng 33,3ha (gồm ðảo và bãi cát ven ðảo), có ðiều kiện tự nhiên và cảnh quan ðẹp, thuận lợi phát triển du lịch.

- Núi Nồi, núi Chay và núi Thủi thuộc phýờng Hải Hòa và phýờng Bình Minh có vị trí giáp bờ biển với cảnh quan hoang sõ và có tầm nhìn, hýớng nhìn rất thuận lợi ra phía biển, có tiềm nãng phát triển du lịch.

Ðây là các khu vực có phong cảnh ðẹp, có tiềm nãng về phát triển du lịch sinh thái. Việc ðýa vào quy hoạch và triển khai ðầu tý dự án sẽ tạo nên một không gian du lịch ðộc ðáo, góp phần làm ða dạng hóa sản phẩm du lịch, thúc ðẩy phát triển kinh tế ðịa phýõng. Phục vụ lợi ích Quốc gia, lợi ích cộng ðồng.

Nội dung 10: Ðiều chỉnh diện tích 46,2ha ðất mặt nýớc phía Bắc cầu sang ðảo Biện Sõn trên ðýờng Ðông Tây 4, thuộc phýờng Hải Thýợng, thị xã Nghi Sõn thành ðất công nghiệp, kho vận, bãi bốc xếp hàng hoá và logistics. Ðiều chỉnh chức nãng ðất công nghiệp thuộc Khu công nghiệp số 9, diện tích khoảng 28,6ha, khu vực phía sau Khu cảng tổng hợp số 2 thành ðất kho, bãi.

* Lý do và sự phù hợp của phýõng án ðiều chỉnh: Ðảm bảo tãng diện tích ðất phục vụ phát triển công nghiệp, kho vận, bãi bốc xếp hàng hoá và dịch vụ logistic gắn với khu vực cảng biển Nghi Sõn; làm cõ sở phân ðịnh rõ, cụ thể chức nãng từng loại ðất, tạo thuận lợi cho việc quản lý, thu hút ðầu tý.

2.3. Các nội dung bị ảnh hýởng sau ðiều chỉnh quy hoạch:

* Về quy mô dân số và hệ thống hạ tầng xã hội:

- Việc ðiều chỉnh cục bộ quy hoạch cõ bản sẽ làm thay ðổi về quy mô ðất các khu vực chức nãng trong KKT Nghi Sõn nhý ðất công nghiệp; ðô thị; ðất du lịch, khu sinh thái và ðất cảng...vv ðồng thời các dự báo về quy mô dân số, lao ðộng, khách du lịch và nhu cầu về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật cũng sẽ có sự thay ðổi nhất ðịnh. Tuy nhiên so về tổng thể KKT Nghi Sõn mức ðộ tãng giảm quy mô các khu vực chức nãng nêu trên là không lớn, mặt khác vẫn ðảm bảo tiêu chuẩn theo quy ðịnh tại QCVN 01: 2021/BXD.

- Mặt khác, các nội dung tãng, giảm quy mô các khu vực chức nãng chủ yếu nhằm cập nhật thực tế hiện trạng và bổ sung quỹ ðất phát triển phù hợp gắn với các ðịnh hýớng quy hoạch ngành, lĩnh vực có ảnh hýởng lớn ðến kinh tế - xã hội của tỉnh, quốc gia. Theo ðó cõ bản phù hợp với nguyên tắc, ðiều kiện của việc ðiều chỉnh cục bộ quy hoạch.

* Về các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật:

- Qua các phân tích, ðánh giá nêu trên, ðồng thời với sự thay ðổi về quy mô các khu vực chức nãng theo ðó cũng phát sinh nhu cầu và áp lực về hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại khu vực. Với hệ thống hạ tầng hiện có cũng chỉ ðáp ứng ðýợc nhu cầu trýớc mắt, vì vậy ðể ðảm bảo về hoạt ðộng lâu dài thì ðồng thời với quá trình xây dựng, mở rộng các khu vực chức nãng nêu trên cần ðầu tý hoàn thiện khung hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch ðýợc duyệt.

- Với các khu vực chức nãng có sự thay ðổi giảm về quy mô, theo ðó nhu cầu HTKT tại khu vực cũng sẽ ðýợc giảm hõn so với dự báo, tuy nhiên ðiều này là yếu tố tích cực cho việc dự phòng các phát sinh và nhu cầu trong týõng lai. Nhýng cũng cần có kế hoạch ðầu tý phù hợp nhằm tránh lãng phí nguồn lực.

- Về hệ thống HTKT khác, với sự xuất hiện của các dự án ðýợc bổ sung, xây dựng theo các quy hoạch ngành, lĩnh vực có liên quan ...cõ bản sẽ bổ sung tốt hõn cho các nhu cầu về HTKT tại Khu kinh tế Nghi Sõn nói riêng và khu vực, tỉnh Thanh Hóa nói chung.

2.4. Các nội dung không ðiều chỉnh quy hoạch

Ngoài các nội dung ðiều chỉnh nêu trên, các khu chức nãng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác ðýợc giữ nguyên theo Quyết ðịnh số 1699/QÐ-TTg ngày 7/12/2018 của Thủ týớng Chính phủ về việc phê duyệt Ðiều chỉnh, mở rộng quy hoaòch chung xây dựng KKT Nghi Sõn, tỉnh Thanh Hóa ðến nãm 2035, tầm nhìn ðến nãm 2050.

2.5. Ðề xuất biện pháp khắc phục các vấn ðề mới nảy sinh:

- Sau khi ðiều chỉnh cục bộ quy hoạch chung ðýợc duyệt, cần tiến hành rà soát, ðiều chỉnh và lập các QHPK, QHCT và các dự án trong phạm vi KKT Nghi Sõn ðảm bảo tính ðồng bộ, thống nhất;

- Ýu tiên ðầu tý hệ thống hạ tầng kỹ thuật kết nối khu vực cảng biển Nghi Sõn nhằm ðáp ứng nhu cầu về hệ thống HTKT do có sự ðiều chỉnh tãng quy mô ðất cảng biển và các khu vực chức nãng khác.

- Cập nhật, tích hợp các nội dung ðiều chỉnh trong các dự thảo quy hoạch ðang thực hiện có liên quan (nhý Quy hoạch tỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn ðến nãm 2045) trýớc khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Công bố công khai, rộng rãi các nội dung ðiều chỉnh cục bộ QHC thông qua các phýõng tiện thông tin ðại chúng, các hội nghị…ðảm bảo tính dân chủ, công khai và quyền giám sát của nhân dân. Kịp thời tháo gỡ các výớng mắc, khó khãn trong triển khai thực hiện theo quy hoạch ðýợc duyệt.

- Xây dựng các vãn bản hýớng dẫn, các chuyên mục trên công thông tin về giải ðáp các thắc mắc về quy hoạch theo phýõng pháp tích hợp và cõ sở dữ liệu quy hoạch.

2.6. Phân tích, ðánh giá về hiệu quả kinh tế - xã hội

- Phýõng án ðiều chỉnh cục bộ quy hoạch nêu trên cõ bản ðáp ứng ðýợc các mục tiêu ðồ án và ðiều chỉnh phù hợp các yếu tố bất cập, tồn tại của QHC ðã ðýợc phê duyệt, phù hợp với thực tế hiện trạng nhằm tận dụng tối ða các cõ sở hạ tầng hiện có, nâng cao tính khả thi, hiệu quả trong ðầu tý xây dựng.

- Ðịnh hýớng ðiều chỉnh cục bộ QHC lần này sẽ tận dụng tối ða các cõ hội phát triển phù hợp với ðịnh hýớng của các ngành, lĩnh vực có liên quan trong ðó có các dự án quan trọng, có quy mô lớn sẽ là các ðộng lực thúc ðẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và tỉnh Thanh Hóa.

- Các nội dung ðiều chỉnh nêu trên nhằm cụ thể hóa mục tiêu phát triển KKT Nghi Sõn, tỉnh Thanh Hóa, trong ðó phấn ðấu ðến 2035 hoàn thành tiêu chuẩn ðô thị loại I và thành lập thành phố Nghi Sõn. Ðáp ứng là một trung tâm kinh tế lớn của tỉnh và khu vực Bắc Trung Bộ, tạo ðộng lực thúc ðẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao ðời sống tinh thần và vật chất khu vực và vùng.

- Phýõng án ðiều chỉnh quy hoạch cõ bản ðã ðýợc sự ðồng thuận cao của các cõ quan, tổ chức, cá nhân và nhân dân khu vực lập quy hoạch.

2.7. Tổ chức thực hiện

2.7.1. Kế hoạch, lộ trình và tiến ðộ thực hiện:

* Kế hoạch, lộ trình và tiến ðộ thực hiện các nội dung ðiều chỉnh cục bộ quy hoạch, về tổng thể:

- Giai ðoạn 2023-2030: tổ chức công bố quy hoạch; phê duyệt Quy ðịnh quản lý theo ðồ án; hoàn thành việc lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu chức nãng; từng býớc ðầu tý xây dựng hoàn thiện hệ thống cõ sở hạ tầng kỹ thuật của Khu kinh tế nhý: cảng biển, các tuyến giao thông trục chính, cấp, thoát nýớc…. Kêu gọi thu hút các nhà ðầu tý kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. Gia tãng thu nhập dân cý, tãng tốc ðộ ðô thị hóa, thúc ðẩy phát triển mạnh du lịch, dịch vụ, phát triển thị trýờng tài chính, phát triển thị trýờng quốc tế. Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ðô thị.

- Giai ðoạn sau 2030: xây dựng cõ sở hạ tầng, hoàn thiện các tiêu chuẩn ðô thị loại I.

Về chi tiết các nội dung, lộ trình: Trên cõ sở Ðiều chỉnh cục bộ Quy hoaòch chung xây dựng KKT Nghi Sõn, tỉnh Thanh Hóa ðến nãm 2035, tầm nhìn ðến nãm 2050 ðýợc duyệt, Ban Quản lý KKT Nghi Sõn và các KCN; UBND thị xã Nghi Sõn, UBND huyện Nhý Thanh, UBND huyện Nông Cống; các Sở ngành, ðõn vị có liên quan theo chức nãng nhiệm vụ sẽ xây dựng “Kế hoạch, tiến ðộ thực hiện” trình UBND tỉnh phê duyệt theo ðúng quy ðịnh.

* Kế hoạch, lộ trình và tiến ðộ thực hiện ðồ án quy hoạch: Thực hiện theo Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Lập ðiều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sõn, tỉnh Thanh Hóa ðến nãm 2035, tầm nhìn ðến nãm 2050.

2.7.2. Phân công tổ chức thực hiện:

Cãn cứ Quyết ðịnh số: 15/2022/QÐ-TTg ngày 27/5/2022 của Thủ týớng Chính phủ về việc Quy ðịnh về thí ðiểm phân cấp thẩm quyền phê duyệt, trình tự, thủ tục phê duyệt ðiều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng khu chức nãng, ðiều chỉnh cục bộ quy hoạch chung ðô thị thuộc thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thõ, tỉnh Nghệ An và tỉnh Thanh Hóa. Việc phân công tổ chức thực hiện cụ thể nhý sau:

- Cấp phê duyệt ðồ án: UBND tỉnh Thanh Hóa;

- Cõ quan thẩm ðịnh: Sở Xây dựng Thanh Hóa;

- Cõ quan lấy ý kiến thống nhất: Bộ Xây dựng;

- Cõ quan tổ chức lập quy hoạch: Ban quản lý KKT Nghi Sõn và các KCN.

- Ðõn vị tý vấn: Lựa chọn theo quy ðịnh pháp luật.

2.7.3. Trách nhiệm của các ðõn vị, cá nhân có liên quan

a) UBND tỉnh Thanh Hóa:

- Thống nhất quản lý toàn diện các hoạt ðộng ðầu tý xây dựng, phát triển ðô thị, quản lý phát triển cải tạo và quản lý không gian kiến trúc, cảnh quan theo ðúng ðồ án ðýợc duyệt và chịu trách nhiệm trýớc Chính phủ về công tác thực hiện theo quy hoạch.

- Rà soát, sửa ðổi, bổ sung các quy hoạch, quy ðịnh quản lý có liên quan ðã ban hành phù hợp với quy hoạch chung xây dựng và quy ðịnh quản lý theo ðồ án Quy hoạch chung xây dựng ðã ðýợc phê duyệt.

- Phối hợp với Bộ Xây dựng và các bộ, ngành Trung ýõng liên quan trong việc tổ chức lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế ðô thị, quy hoạch chuyên ngành…nhằm quản lý chặt chẽ sự phát triển và kịp thời tháo gỡ výớng mắc trong quá trình quản lý và xây dựng.

b) Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sõn và các khu công nghiệp:

- Quản lý các hoạt ðộng ðầu tý xây dựng, phát triển KKT Nghi Sõn, quản lý phát triển cải tạo và quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan theo ðúng ðồ án ðýợc duyệt và chịu trách nhiệm trýớc UBND tỉnh về công tác thực hiện xây dựng theo quy hoạch.

- Phối hợp với các sở, ban ngành cấp tỉnh tổ chức triển khai lập các ðồ án quy hoạch sau quy hoạch chung xây dựng theo ðúng các quy ðịnh của pháp luật về quy hoạch xây dựng; tổ chức triển khai lập chýõng trình và kế hoạch phát triển các khu vực ðô thị, nông thôn, các khu chức nãng theo ðúng quy hoạch chung ðýợc duyệt.

- Có trách nhiệm giúp UBND tỉnh lýu giữ hồ sõ Quy hoạch chung xây dựng ðể phục vụ công tác quản lý và cung cấp các thông tin quy hoạch cho các tổ chức và các nhân nếu có yêu cầu ðể phục vụ công tác quản lý theo quy hoạch.

- Là cõ quan ðầu mối, phối hợp với các sở, ban, ngành và ðịa phýõng có liên quan ðịnh kỳ hàng nãm cập nhật tình hình các dự án ðầu tý xây dựng theo quy hoạch, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Xây dựng và Thủ týớng Chính phủ về tình hình thực hiện.

c) Sở Xây dựng: Có trách nhiệm tham mýu UBND tỉnh quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan toàn bộ Khu kinh tế và một số khu vực có giá trị kiến trúc, cảnh quan ðặc biệt theo sự phân công của UBND tỉnh; thực hiện chức nãng thẩm ðịnh, trình UBND tỉnh nội dung ðiều chỉnh bổ sung Quy ðịnh quản lý (nếu có).

d) Sở Tài nguyên và Môi trýờng: Có trách nhiệm tham mýu UBND tỉnh quản lý toàn bộ các hoạt ðộng về ðất ðai, môi trýờng, khoáng sản, nýớc trong phạm vi Khu kinh tế theo ðồ án Quy hoạch chung xây dựng ðýợc duyệt.

e) UBND thị xã Nghi Sõn, UBND huyện Nông Cống, Nhý Thanh:

Có trách nhiệm tổ chức triển khai việc phát triển các khu ðiểm dân cý ðô thị, nông thôn các khu chức nãng khác theo ðúng Quy hoạch chung xây dựng ðýợc duyệt và có trách nhiệm báo cáo ðịnh kỳ với UBND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan; tổ chức lập, ðiều chỉnh phù hợp các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trong phần ðịa giới hành chính do mình quản lý theo phân cấp và phù hợp với quy ðịnh của pháp luật.

 


CHÝÕNG III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

 

Ðồ án ðiều chỉnh cục bộ quy hoaòch chung xây dựng KKT Nghi Sõn, tỉnh Thanh Hóa ðến nãm 2035, tầm nhìn ðến nãm 2050 ðã thực hiện theo ðúng trình tự pháp lý hiện hành.

Những nội dung ðề nghị ðiều chỉnh cụ bộ quy hoạch không làm thay ðổi lớn ðến ðịnh hýớng phát triển của KKT Nghi Sõn theo quy hoạch chung ðýợc duyệt, mặt khác tạo sự ðồng bộ, thống nhất trong các ðồ án quy hoạch và làm cõ sở quản lý, ðầu tý xây dựng theo quy hoạch, ðồng thời ðảm bảo cho quy hoạch ðýợc thực hiện thuận lợi trong thực tế và mang lại hiệu quả, tính khả thi cao.

Kính ðề nghị các cấp, các ngành có liên quan xem xét phê duyệt, làm cõ sở ðể quản lý, ðầu tý xây dựng theo quy hoạch và thực hiện các býớc tiếp theo./.

                                                             Thanh Hoìa, ngày      tháng 10 nãm 2023 

                 Tổng hợp thuyết minh


 
file:///C:/Users/PC/AppData/Local/Temp/Rar$DIa7196.9098/02.%20QHC%20%C4%90I%E1%BB%80U%20CH%E1%BB%88NH.dwg 

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC