Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
105535

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHƯỜNG HẢI BÌNH GIAI ĐOẠN 2020-2025


Căn cứ vào nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXXVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng bộ và Nhân dân xã nhà quyết tâm đoàn kết thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu về phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh với những nội dung như sau:

1. Về phương hướng

          Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; tranh thủ thời cơ, vận hội, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; đẩy mạnh phát triển văn hoá - xã hội, xây dựng đô thị văn minh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Hải Bình vững mạnh, toàn diện.

          2. Những chỉ tiêu cơ bản

2.1. Về kinh tế

(1). Thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2025 đạt 65 triệu đồng.

(2). Tổng đàn gia súc, gia cầm đến năm 2025 đạt 4.000 con.

(3). Sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản năm đạt 10.000 tấn. 

(4). Thành lập mới trên địa bàn đến năm 2025 đạt 50 doanh nghiệp.

(5). Tỷ lệ tăng thu ngân sách trên địa bàn hằng năm đạt 15% trở lên.

(6). Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn được cứng hóa đến năm 2025 đạt 100% (không tính quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện).

2.2. Về văn hoá - xã hội

(7). Tốc độ tăng dân số bình quân hằng năm dưới 1,2 %.

(8). Tỷ lệ hộ nghèo giảm đến năm 2025 dưới 1%.

(9). Tỷ lệ hộ cận nghèo đến năm 2025 dưới 1,5%.

(10). Tỷ lệ dân số tham gia BHYT trên tổng số dân đến năm 2025 đạt 100%.

(11). Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt quy chuẩn đến năm 2025 đạt 90%.

(12). Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hằng năm  đạt 100%.

(13). Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa năm 2025 đạt 80%.

(14). Tỷ lệ thôn đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2025 đạt 50%.

2.3. Về môi trường

(15). Tỷ lệ dân số được dùng nước hợp vệ sinh đến năm 2025 đạt 100%. Trong đó tỷ lệ dân số đô thị được dùng nước sạch đạt trên 70%.

(16). Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đến năm 2025 đạt trên 90%.

2.4. Về Quốc phòng - An ninh

(17). đạt đơn vị an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu. Tỷ lệ thôn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự đến năm 2025 đạt trên 90%.

2.5. Về xây dựng Đảng

(18). Tổng số đảng viên mới kết nạp trong nhiệm kỳ đạt 30 đảng viên trở lên.

(19). Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 80% trở lên.

(20). Đảng bộ hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

3. Những giải pháp chủ yếu

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ một cách đồng bộ, quyết liệt trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu lao động. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chuyển đổi phương tiện thu mua dịch vụ sang phương tiện khai thác xa bờ gắn với chế biến hải sản; khuyến khích phát triển nghề tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ gắn với tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu hàng hóa; công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch xây dựng đảm bảo chặt chẽ, sử dụng đất tiết kiệm hiệu quả đúng quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt; tăng cường công tác quản lý thu chi tài chính.

Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trạm y tế, nâng cao chất lượng hoạt động của Trạm y tế và y đức của người thầy thuốc, chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân; quan tâm đến đối tượng chính sách xã hội đối tượng là người nghèo và người hưởng chế độ bảo hiểm y tế; tăng cường công tác tuyên truyền, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, nâng cao chất lượng hoạt động của các thôn văn hóa. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đối với các cấp học, tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 29 (Khóa XII), quan tâm đầu tư xây dựng các cấp học, trường Mầm non, Tiểu học, THCS cả về vật chất và trang thiết bị; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, chất lượng học tập toàn diện, thực hiện tốt chương trình xã hội hóa giáo dục, phấn đấu xây dựng trường THCS, Tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

Về thực hiện bước quy trình các dự án được đầu tư tại Hải Bình. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động Nhân dân tạo sự đồng thuận cao trong việc tổ chức thực hiện các bước quy trình của dự án.

Khối dân vận cần sâu sát Nhân dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Nhân dân để làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, chính quyền có định hướng phù hợp trong thực hiện các quy trình của các dự án.

Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục thực hiện chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội theo tinh thần Nghị quyết 09 và Quyết định 138 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai tốt đề án của tỉnh, của huyện, nghị quyết liên tịch, làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ đảng viên và Nhân dân; duy trì thường xuyên, có hiệu quả hoạt động của tổ an ninh xã hội và tổ an ninh trật tự thôn, thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong hệ thống chính trị, đa dạng hóa các hoạt động, tập hợp quần chúng, phát động nhiều phong trào thi đua; phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu; tích cực, thiết thực trong xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị về việc Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, học tập chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ CMinh, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm cương lĩnh chính trị của Đảng cho cán bộ, đảng viên, nâng cao nhận thức và sự chuyển biến thống nhất trong toàn Đảng, kiên quyết đấu tranh với những tư tưởng sai trái, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, bảo thủ, tham nhũng. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05- CT/TW về cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết TW4 (Khóa XII). Coi trọng tổng kết, rút kinh nghiệm thực tiễn, giáo dục truyền thống gắn với tổ chức các phong trào thi đua, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, vận động Nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị. Chăm lo công tác phát triển Đảng, giáo dục bồi dưỡng kết nạp các quần chúng ưu tú vào Đảng để tăng cường sức lãnh đạo của Đảng.
       
Nguồn: Nghị Quyết Đại hội đại biểu xã Hải Bình lần thứ XXXVII, nhiệm kỳ 2020-2025

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC